wygeneruj formularz zgłoszeniowy utworu muzycznego lub słowno-muzycznego

Zgłoszeniu podlega utwór, który był już wykonany publicznie, odtworzony lub utrwalony na nośniku fonograficznym, audiowizualnym). Do formularza należy załączyć podpisany egzemplarz nut i tekstu.

Możesz wypełnić formularz przy pomocy dostępnego poniżej szablonu i wydrukować wygenerowany plik lub pobrać formularz, wydrukować go i wypełnić ręcznie. Następnie gotowy dokument należy podpisać i dostarczyć do Wydziału Dokumentacji i Repartycji Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa.

Formularze są też dostępne w ZAiKS-ie i można je wypełnić na miejscu pod ww. adresem.

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi do wypełnienia.
Należy wpisać tytuł nadany przez autora zgłaszającego utwór. Tytuł nadany przez autora nie może być identyczny z już zgłoszonym tytułem utworu w kartotece ZAiKS-u z tego samego gatunku twórczości, z wyjątkiem gdy tytuł jest jednocześnie rodzajem utworu, np. koncert, symfonia, tango.
Należy wpisać tytuł utworu w języku obcym bądź tytuł, pod którym utwór był wykonywany przed zgłoszeniem
mależy określić udział w procentach. O częściach udziałowych decydują twórcy. W przypadku braku takiej decyzji przyjmuje się, że części udziałowe dla poszczególnych warstw i każdego uprawnionego w ramach danej warstwy są równe, przy czym suma udziałów za cały utwór nie może przekroczyć 100%. W przypadku parodii i utworów słowno-muzycznych z dziedziny muzyki poważnej części udziałowe określa Regulamin Repartycji.
imiona i nazwiska twórców części udziałowe w %
prawa wykonań publicznych
części udziałowe w %
prawa mechaniczne
kompozytor/-rzy utworu muzycznego
autor/-rzy o utworu słownego
kompozytor/-rzy opracowania muzyki
autor/-rzy opracowania tłumaczenia
Należy zaznaczyć "współautorski", jeżeli jest to utwór, który powstał w wyniku twórczej współpracy co najmniej dwóch osób, bez względu na to, czy pochodzące od współtwórców wkłady składają się na niepodzielną całość (utwór nierozłączny), czy stanowią odrębne utwory (utwór rozłączny), w szczególności należące do różnych dziedzin twórczości, np. tekst i muzyka. W wypadku utworu rozłącznego zgłoszenie powinno wskazywać autorów poszczególnych wkładów. W razie braku takiego wskazania przyjmuje się, że utwór jest utworem współautorskim rozłącznym.

Należy zaznaczyć "połączony", jeżeli jest to utwór powstały z połączenia odrębnych utworów w celu wspólnego rozpowszechniania, np. muzyka napisana do wcześniej opublikowanego drukiem tekstu.
Należy zaznaczyć tak, jeśli utwór jest opracowaniem:
- utworu chronionego jedynie za zgodą twórcy/twórców lub następców prawnych utworu pierwotnego , którzy określają procentowy udział dla autora/-ów opracowania;
- utworu niechronionego: udział określa Komisja Repartycyjna i zatwierdza Prezydium Zarządu ZAiKS-u. Opracowanie utworu niechronionego nie może naruszać praw osobistych twórcy utworu pierwotnego.
Na jaki skład instrumentalny został skomponowany utwór?