wygeneruj formularz zgłoszeniowy utworu choreograficznego z dziedziny "wielkich praw"

Możesz wypełnić formularz przy pomocy dostępnego poniżej szablonu i wydrukować wygenerowany plik lub pobrać formularz, wydrukować go i wypełnić ręcznie. Następnie gotowy dokument należy podpisać i dostarczyć do Wydziału Dokumentacji i Repartycji Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa.

Formularze są też dostępne w ZAiKS-ie i można je wypełnić na miejscu pod ww. adresem.

pola oznaczone * są polami obowiązkowymi do wypełnienia.
należy podać tytuł nadany przez autora zgłaszającego utwór
Należy zaznaczyć "współautorski", jeżeli jest to utwór, który powstał w wyniku twórczej współpracy co najmniej dwóch osób, bez względu na to, czy pochodzące od współtwórców wkłady składają się na niepodzielną całość, czy stanowią odrębne utwory, w szczególności należące do różnych dziedzin twórczości, np. choreografia i muzyka, choreografia i tekst libretta.

Należy zaznaczyć "połączony", jeżeli jest to utwór powstały z połączenia odrębnych utworów w celu wspólnego rozpowszechniania.
Części udziałowe należy podać tylko wówczas, gdy zgłoszenia dokonuje co najmniej dwóch autorów.
imię i nazwisko twórcy/współtwórcy części udziałowe w %
1. autor/-rzy choreografii
2. autor/-rzy utworu muzycznego lub słowno-muzycznego
3. autor/-rzy libretta baletu/panomimy
4. autor/-rzy opracowania libretta baletu/pantomimy
Jeśli warstwę muzyczną stanowią utwory już istniejące należy załączyć ich wykaz podając następujące informacje: tytuł utworu, imię i nazwisko kompozytora, imię i nazwisko autora słów.

W polu "imię i nazwisko twórcy/współtwórcy" prosimy wpisać "wg załącznika".
Do wypełnionego formularza należy dołączyć pisemną zgodę chronionych twórców bądź ich reprezentantów na wykorzystanie ich utworów w zgłaszanym utworze.