wygeneruj formularz zgłoszeniowy utworu dramatyczno-muzycznego

Możesz wypełnić formularz przy pomocy dostępnego poniżej szablonu i wydrukować wygenerowany plik lub pobrać formularz, wydrukować go i wypełnić ręcznie. Następnie gotowy dokument należy podpisać i dostarczyć do Wydziału Dokumentacji i Repartycji Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa.

Formularze są też dostępne w ZAiKS-ie i można je wypełnić na miejscu pod ww. adresem.

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi do wypełnienia.
należy podać tytuł nadany przez autora zgłaszającego utwór
należy podać tytuł utworu na podstawie którego dokonano opracowania np. tłumaczenia
Należy zaznaczyć "współautorski", jeżeli jest to utwór, który powstał w wyniku twórczej współpracy co najmniej dwóch osób, bez względu na to, czy pochodzące od współtwórców wkłady składają się na niepodzielną całość, czy stanowią odrębne utwory.

Należy zaznaczyć "połączony", jeżeli jest to utwór powstały z połączenia odrębnych utworów w celu wspólnego rozpowszechniania.
Do wypełnionego formularza należy dołączyć podpisany na ostatniej stronie egzemplarz utworu muzycznego
Do wypełnionego formularza należy dołączyć podpisany na ostatniej stronie egzemplarz utwor
Do wypełnionego formularza należy dołączyć podpisany na ostatniej stronie egzemplarz utworu i pisemną zgodę autora utworu pierwotnego na dokonanie przekładu
Do wypełnionego formularza oraz egzemplarza zgłaszanego utworu, podpisanego na ostatniej stronie, należy dołączyć pisemną zgodę autora pierwotnego libretta i ewentualnie autora przekładu na dokonanie opracowania
Do wypełnionego formularza oraz egzemplarza zgłaszanego utworu, podpisanego na ostatniej stronie, należy dołączyć pisemną zgodę autora pierwotnego libretta i ewentualnie autora przekładu na dokonanie opracowania
Części udziałowe należy podać tylko wówczas, gdy zgłaszany jest utwór współautorski, połączony lub zgłoszenia dokonuje co najmniej dwóch autorów, których utworami zarządza ZAiKS. W przypadku gdy nie zostaną określone części udziałowe, zastosowany zostanie podział zgodny z Tabelą wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
imię i nazwisko twórcy/współtwórcy części udziałowe w %
1. autor/-rzy utworu muzycznego
2. autor/-rzy opracowania utworu muzycznego
3. autor/-rzy pierwotnego libretta
4. autor/-rzy przekładu libretta
5. autor/-rzy opracowania libretta na tablicę świetlną
6. autor/-rzy innego opracowania libretta
Jeśli warstwę muzyczną stanowią utwory już istniejące należy załączyć ich wykaz podając następujące informacje: tytuł utworu, imię i nazwisko kompozytora, imię i nazwisko autora słów.

W polu "imię i nazwisko twórcy/współtwórcy" prosimy wpisać "wg załącznika".
Do wypełnionego formularza należy dołączyć pisemną zgodę chronionych twórców bądź ich reprezentantów na wykorzystanie ich utworów w zgłaszanym utworze.